Δείκτης ευημερίας

Η πρωτοτυπία και οι καινοτόμες πτυχές συνίστανται πρώτον στην ανάπτυξη και τελειοποίηση ενός δείκτη ευημερίας των παιδιών, ο οποίος προσαρμόζεται στο νέο είδος παιδικής φτώχειας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα κατά την πρόσφατη κρίση. Δεύτερον, οι πολλαπλές εφαρμογές αυτού του δείκτη επιτρέπουν μια ακριβή διαχρονική καταγραφή, η οποία θα οδηγήσει σε προτάσεις οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της παιδικής φτώχειας και την ενίσχυση της ευημερίας των παιδιών