Χαρτογράφηση

Η χαρτογράφηση συμβάλλει στην κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στην χωρική και την κοινωνικο-οικονομική διάσταση της παιδικής ευημερίας και μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων προώθησης της παιδικής ευημερίας στην Αττική & ευρύτερα στην Ελλάδα…

Create your website with WordPress.com
Ξεκινήστε